เช็กเงินกู้สหกรณ์ร้านค้าสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สหกรณ์ร้านค้า

สหกรณ์ร้านค้าคืออะไร?

สหกรณ์ร้านค้าคือสหกรณ์ที่คนทั่วไปจัดตั้งขึ้นมาเพื่อหาสินค้ามาจำหน่ายอีกทีให้กับสมาชิกของสหกรณ์ร้านค้าและบุคคลทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของด้วยกัน ทั้งนี้ หลักการของสหกรณ์คือพยายามหาสิ่งของที่จำเป็นแก่สมาชิกหรือคนทั่วไปมาขาย เช่น สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนที่มีเครื่องเขียนหนังสือเรียนต่าง ๆ มาจำหน่ายให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังมีหน้าที่ปลูกฝังความคิดให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตัวเองด้วย รู้จักประหยัดอดออม เป็นต้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ในปี 2565 ประเทศไทยมีสหกรณ์ร้านค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาไปว่ารายชื่อสหกรณ์ร้านค้าแล้วตามด้วยชื่อจังหวัดหรือชื่อพื้นที่ที่ท่านต้องการค้นหา หรืออาจจะพิมพ์ไปว่า สหกรณ์ร้านค้าตัวอย่างก็ได้เช่นเดียวกันกับสหกรณ์ยูเนี่ยน สุดท้ายนี้ สิ่งที่สมาชิกพึงกระทำคือการประพฤติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบการของสหกรณ์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

 

โครงสร้างสหกรณ์ร้านค้าเป็นอย่างไร?

เราอาจจะสงสัยว่าโครงสร้างสหกรณ์ร้านค้าเป็นอย่างไรกันแน่ โดยโครงสร้างสหกรณ์ร้านค้าจะมีผู้ดำเนินการที่เรียกว่า ‘คณะกรรมการดำเนินการ’ ซึ่งคณะกรรมการนี้มาจากการคัดเลือกโดยผู้ถือหุ้นของสหกรณ์ร้านค้า ปกติแล้วคณะกรรมการของสหกรณ์จะมีจำนวนไม่เกิน 15 คนน้อยกว่านิคมสหกรณ์ ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมคือดูแลกิจการร้านค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ออกความคิดเห็นในที่ประชุม พร้อมกับพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตาม รูปแบบการดำเนินการของคณะกรรมการอาจเน้นไปที่ความสามัคคีกันระหว่างร้านค้าใกล้เคียงด้วยการใช้กลยุทธิ์ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือบางกรณีอาจขายสินค้าในราคาที่ถูกบ้าง หาสินค้าที่มีคุณภาพตามที่สมาชิกต้องการ นอกจากนี้ เพื่อให้สหกรณ์ร้านค้าได้รับผลประโยชน์ในการมีสภาพคล่องมากขึ้น ทางสหกรณ์จะรับการชำระสินค้าด้วยเงินสดเป็นหลัก สำหรับท่านใดที่อยากเห็นตัวอย่างสหกรณ์ร้านค้าในประเทศไทยปี 2022 ก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์เกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้าเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสหกรณ์รวมไปถึงหน้าที่ของสหกรณ์ เป็นต้น ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง เช่น สหกรณ์ร้านค้าชุมชน

 

สมาชิกของสหกรณ์ร้านค้ามีหน้าที่อย่างไรบ้าง?

องค์ประกอบของสหกรณ์ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ ‘สมาชิก’ เพราะถ้าสหกรณ์ร้านค้าไหนไม่มีสมาชิก สหกรณ์นั้นก็จะไม่มีรายได้นั่นเอง อนึ่ง สมาชิกถือได้ว่าเป็นเจ้าของของสหกรณ์ โดยมีหน้าที่ประชุมเพ่อปรึกษาหารือหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า มีหน้าที่เลือกคณะกรรมการที่มีความซื่อสัตย์และความสามารถมาบริหารสหกรณ์ให้เติบโต นอกจากนี้ สมาชิกแต่ละคนควรถือหุ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่สหกณณ์ตามกำลังของตน ซึ่งในส่วนนี้สมาชิกที่ถือหุ้นจะได้ผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผล อนึ่ง การที่สมาชิกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องในสหกรณ์ร้านค้ายังถือได้ว่าเป็นการอุดหนุนกิจการให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมออีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกธนาคารสหกรณ์ควรศึกษาข้อบังคับกฎหมายต่าง ๆ เพื่อช่วยให้สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น หากสมาชิกในสหกรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ อาจทำให้สหกรณ์ที่สังกัดอยู่ไม่มีการพัฒนาและไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการหมุนเวียน ซึ่งจะนำไปสู่การปิดตัวสหกรณ์ร้านค้าได้นั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ
ไม่กำหนด
15-24% ต่อปี
ไม่กำหนด

spaylater
ไม่กำหนด (ต้องเป็น Platinum Member) กับ Shopee
ไม่กำหนด
20 ปีขึ้นไป

ไฟแนนซ์ธนชาติ
ไม่กำหนด
ไม่เกิน 3% ต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี