สนใจกู้เงินสหกรณ์บริการในปี 2022 (ล่าสุด)
รายได้:
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 1 เดือน)
ดอกเบี้ย:
ไม่กำหนด (เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์)
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สหกรณ์บริการ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์บริการ และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

สหกรณ์บริการคือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10 คนและต้องมีอาชีพเดียวกันเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีหลักการในการประหยัดอดออมเพื่อสร้างความมั่งคงต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกในสหกรณ์บริการที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น สำหรับประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์บริการจะได้รับนั้น สมาชิกสามารถซื้อขายเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์บริการประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมาย หากจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถขอกู้เงินกู้สหกรณ์ได้ และในแต่ละปีสมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นตามสัดส่วนของสมาชิกแต่ละคนนั่นเอง ถ้าถามว่าตัวอย่างของสหกรณ์บริการนั้นมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น สหกรณ์บริการ มอ ศูนย์สหกรณ์บริการครูแพร่ หรือสหกรณ์บริการการไฟฟ้านครหลวง

 

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์บริการ

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์บริการนับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย กล่าวคือสหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี 2484 โดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์ผู้ทำร่มบ่อสร้าง จำกัดสินใช้ อยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นในปี 2496 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ไฟฟ้าหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณูประโภค ต่อมาในปี 2497 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์มีดอรัญญิก จำกัด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งตามมาด้วยสหกรณ์บริการอีกจำนวนหลายแห่ง 

ซึ่งถ้าเราค้นหาข้อมูลจากทางออนไลน์จะพบว่ามีสหกรณ์บริการที่น่าสนใจเพียบ อาทิ สหกรณ์บริการครูแพร่ หรือสหกรณ์บริการการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น อนึ่ง ลักษณะของสหกรณ์ดังกล่าวจะมุ้งเน้นให้คนทำอาชีพเดียวกันรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการลงเงินค่าหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และจะปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกสหกรณ์ทุกคนยังมีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้เติบโตอีกด้วย สำหรับใครที่อยากทราบความหมายของสหกรณ์ลึกซึ้งขึ้นก็อาจจะต้องไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถานอีกครั้ง

 

สหกรณ์บริการแบ่งได้กี่ประเภท?

กล่าวได้ว่าลักษณะของสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน วัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเข้าจัดการเรื่องวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น ๆ 2. สหกรณ์เดินรถ มีลักษณะสําคัญคือช่วยเหลือผู้มีอาชีพเดินรถให้มีรายได้และทำเป็นอาชีพหลักได้ 3. สหกรณ์บริการเคหสถานและบริการชุมชน มีลักษณะสําคัญช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง 4. สหกรณ์บริการสาธารณูประโภค แบ่งออกเป็นสหกรณ์บริการไฟฟ้า หรือสหกรณ์บริการน้ำประปา 5. สหกรณ์บริการรูปแบบอื่น คือสหกรณ์ที่ทำธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 4 ประเภทแรก ทั้งนี้ จากข้อมูลสหกรณ์ทั้ง 5 ประเภทที่กล่าวมา เราจะเห็นได้ว่าลักษณะของสหกรณ์แตกต่างกันทั้งในเรื่องของกลุ่มสมาชิกและบริการ สำหรับใครที่สนใจสหกรณ์ประเภทใดก็สามารถติดต่อเบอร์โทรสหกรณ์นั้น ๆ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


สมัครสินเชื่อกรุงไทยใจดีผ่านแอพ
ไม่กำหนด
15-24% ต่อปี
ไม่กำหนด

สินเชื่อสบายเป๋า
10,000 บาทขึ้นไป
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระหว่าง 20-60 ปี

ซีมันนี่ seamoney สินเชื่อนาโนไม่เช็คบูโร
ไม่กำหนด
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ไม่กำหนด