ขอกู้สหกรณ์นิคมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
รายได้:
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย:
ไม่เกิน 9% ต่อปี
อายุผู้กู้:
ไม่กำหนด
สหกรณ์นิคม

ทำความรู้จักสหกรณ์นิคม

สหกรณ์นิคมคือประเภทหนึ่งของสหกรณ์การเกษตรที่มีหน้าที่หาที่ดินให้เกษตรกรสามารถทำมาหากินได้ อีกทั้งมีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยให้เกษตรกรรวมถึงปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรไปต่อยอดอาชีพได้ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์นิคมต้องย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2478 ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการริเริ่มสหกรณ์นิคมอย่างเป็นทางการ โดยสหกรณ์ดังกล่าวเข้าซื้อที่ดิน 4109 ไร่ มาแบ่งให้สมาชิกทั้งหมด 69 ครอบครัวในแบบเช่าซื้อเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ รูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์นิคมยังคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมและมุ่งหวังให้ชีวิตเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายชื่อสหกรณ์นิคมในปี 2565 มีหลายแห่งด้วยกัน เช่น สหกรณ์นิคมอ่าวลึก หรือสหกรณ์นิคมทองผาภูมิ เป็นต้น ใครที่สนใจสามารถศึกษาวิธีสมัครสมาชิกรวมถึงเอกสารประกอบการสมัครแล้วนำไปติตต่อกับสหกรณ์ที่ท่านสนใจได้ หรือถ้าให้ดีควรโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวอย่างถูกต้อง

 

รูปแบบการจัดหาที่ดินของสหกรณ์นิคม

สหกรณ์นิคมเป็นสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำมาหากินได้ด้วยการได้รับที่ดินจากการจัดสรรของสหกรณ์นิคม ท่านที่สมัครสมาชิกสหกรณ์บุคคลทั่วไปในปี 2022 กับสหกรณ์ดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องขอเช่าซื้อที่ดินได้ โดยหลัก ๆ แล้วสหกรณ์จะจัดหาที่ดิน 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1. จัดที่ดินในรูปแบบของนิคมสหกรณ์ 2. จัดที่ดินในรูปแบบของการเช่าซื้อ และ 3. จัดที่ดินในรูปแบบของการเช่า อนึ่ง แต่ละประเภทของการจัดหาที่ดินสหกรณ์นิคมมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การจัดที่ดินในรูปของการเช่าซื้อ เหมาะกับเกษตรกรที่ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอ แต่อยากมีที่ดินไว้ทำกินเป็นของตัวเอง ก็สามารถเช่าซื้อได้ตามกำลังของตน เป็นต้น นอกจาก การจัดหาที่ดินที่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ยังยึดหลักการสหกรณ์ที่จะทำให้สมิชกทุกคนได้ประโยชน์ของสหกรณ์มากที่สุดผ่านบริการต่าง ๆ เช่น เป็นคนกลางในการรับเรื่องเพื่อไปยื่นคำร้องต่อรัฐบาล เป็นที่พึ่งพิงของเกษตร รวมถึงสร้างรูปแบบการดำเนินงานที่ดีเพื่อพัฒนาสหกรณ์นิคมให้รุ่งเรืองต่อไป

 

ขั้นตอนสมัครสมาชิกสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด

ถ้าเราได้ลองค้นหารายชื่อสหกรณ์นิคม เราจะพบรายชื่อของสหกรณ์หลายแห่ง เช่น สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ หรือสหกรณ์นิคมอ่าวลึก โดยในบรรดาสหกรณ์ทั้งหมดนั้น ชื่อของสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด ก็เป็นสหกรณ์แห่งหนึ่งในปี 2565 ที่ติดอันดับการค้นหาเป็นอันดับต้น ๆ ประโยชน์ของสหกรณ์ดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การปล่อยสินเชื่อระยะสั้น ระยะกลาง มีบริการรับฝากเงิน บริการหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก และมีโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก อย่างไรก็ตาม ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกสหกรณ์บุคคลทั่วไปต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสัญชาติไทย มีที่อยู่อาศัยใกล้ ๆ กับสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด หากท่านมีคุณสมบัติตามนี้ ขั้นตอนต่อมาคือให้ไปยืนยันตนในการประชุมของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกคนอื่น ๆ พิจารณา จากนั้นกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร แล้วกรรมการของสหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด จะพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้


สินเชื่ออิออน
15,000 บาทขึ้นไป
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี

ไฟแนนซ์กรุงศรี
ไม่กำหนด
5.57%-27.69% ต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน)
ไม่เกิน 8% ต่อปี
ไม่กำหนด